14 Ιουνίου, 2024

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ – ΣΕΡΒΙΑΣ- ΡΩΣΣΙΑΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΒΟΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ  20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2012

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι

Πανοσιολογιώτατοι καί αἰδεσιμολογιώτατοι φιλοξενούμενοι

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν,

Ἐνδοξότατοι  ἐκπρόσωποι  τοῦ Στρατοῦ καί τῶν σωμάτων Ἀσφαλείας.

Σᾶς  καλωσορίζουμε  σύμφωνα  μέ  τήν ἐκκλησιαστική τάξη στήν Ἐπισκοπική μας  Καθέδρα , τόν  περικαλλῆ καί ἱστορικό τοῦτο Ναό τοῦ Πολιούχου μας  Ἁγίου Νικολάου, κέντρο ἀναφορᾶς  γιά  τήν τοπική μας  Ἐκκλησία , τήν  πόλη μας  καί τή Μαγνησία. Ὁ Ἅγιός  μας εἶναι  αὐτός  πού ἀνοίγει πρῶτος  τή στοργική του ἀγκάλη  γιά  νά  περικλείσει  τόν κάθε  ταξιδευτή  καί εὐλαβικό προσκυνητή  τοῦ Ναοῦ  του , τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου του καί τοῦ τόπου μας  ὁλόκληρου. Καύχημα καί θησαυρός  μας  εἶναι  οἱ 20  καί πλέον τοπικοί μας  ἅγιοι πού λαμπρύνουν τήν ἱστορική διαδρομή τῆς  ἐπισκοπῆς  μας  ἀπό τόν 4ο αίώνα , πού πρωτοεμφανίζεται στα  ἱστορικά  κείμενα,  ἕως τούτη  τή στιγμή.

Σᾶς  καλωσορίζουμε  στή θεοφρούρητη  ἐπαρχία  μας ,  πού τη  στεφανώνουν τά  17 ζωντανά μοναστήρια  μας , οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι τῆς  εὐσεβείας , τῆς  πίστεως  καί τῆς ἀρετῆς. Σᾶς  καλωσορίζουμε  στήν εὐλογημένη οἰκογένεια  τῆς  τοπικῆς μας  ἐκκλησίας  πού τηρεῖ τήν παρακαταθήκη τῆς  εὐαγγελικῆς  ἀλήθειας  χάρη  στό  χριστεπώνυμο πλήρωμά  της,  πού τό συνθέτουν ἁρμονικά  ἕνας εὐλαβής  κλῆρος  μέ ἐπίγνωση  τῆς  ἀποστολῆς  του  καί ἕνας  εὐσεβής λαός μέ  ἐμπιστοσύνη στούς  ποιμένες  του. Σᾶς  καλωσορίζουμε  στήν εὐλογημένη   Μητρόπολή μας , τήν ἁγιοτόκο καί ἁγιοτραφῆ   Δημητριάδα , πού  στό  διάβα  τῆς  ἱστορίας  ἀξιώθηκε  νά  ἀναδείξει ἐξέχουσες  καί  ἱστορικές  προσωπικότητες  μέ  προσφορά  στήν Ἐκκλησία ,  στήν κοινωνία  καί τήν πατρίδα, ὅπως  ὁ  γνωστός καί σέ  σᾶς ,  ἀξέχαστος  ποιμενάρχης  μας  καί κατοπινός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης  Ἑλλάδος Χριστόδουλος.

Εἶναι σπουδαία ἡ  σημερινή ἡμέρα γιά μᾶς Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,  ἀγαπητοί συμπρεσβύτεροι καί   ἀδελφοί. Καί τοῦτο , διότι ἡ παρουσία σας, τό ἔργο  σας, ἡ ἀγάπη  σας, τό ἦθος πού πρεσβεύετε ἐνσαρκώνουν λόγοις καί  ἔργοις αὐτό πού θά θέλαμε νά  εἶναι  ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στόν κόσμο. Σέ μιά παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σέ ἕνα πολυπολιτισμικό  περιβάλλον, σέ  μιά ἀνθρωπότητα πού διέρχεται μεγάλη  κρίση σέ  ὅ,τι ἀφορᾶ τήν  σχέση  της  μέ τό  Θεό, τόν  συνάνθρωπο, τήν  κτίση, συντελεῖτε στήν  ὑπόμνηση  τῆς Ὀρθόδοξης συνείδησης καί  μᾶς  δίδετε ὑποδείγματα  μέσα ἀπό τη διακονία  σας,  ὅπου σᾶς  ἔταξε  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἐκτιμοῦμε στά  πρόσωπά  σας  τήν πίστη  στό  Χριστό, τήν πεποίθηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν θά βρεῖ ἀληθινό νόημα στή  σχέση του  μέ  τόν  συνάνθρωπο καί τήν  φύση ἄν δέν προσπαθήσει νά ὑπερβεῖ τόν  ἐγωισμό καί τήν  ἁμαρτία, τη βεβαιότητά  σας  ὁ κόσμος νά ἐπανεύρει τό εὐαγγελικό ἦθος, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς ἐδίδαξαν καί ὅπως διαφυλάσσεται στήν  Ὀρθοδοξία, τήν μόνη γνήσια  συνέχεια τοῦ Εὐαγγελίου ἀνά τούς  αἰῶνες.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία προσπαθεῖ, ἀγαπητοί άδελφοί, νά ἀποδεικνύεται φιλοξενοῦσα  Ἐκκλησία. Τόσο στούς παρεπιδημοῦντες, ὅσο καί  σέ  ἐκείνους  πού νιώθουν τήν ἀνάγκη νά κοινωνήσουν μέ τούς ἄλλους τούς προβληματισμούς  τους, τήν  ἀγωνία  τους γιά τήν θεολογία, τήν ζωή,  τήν  Ἐκκλησία, ἡ  Ἱερά  Μητρόπολη  Δημητριάδος θεωρεῖ καθῆκον της  νά πανδοχεύει κάθε  πρωτοπόρο προσπάθεια! Μέ  τήν  «Ἀκαδημία  Θεολογικῶν  Σπουδῶν», μέ τούς  «Γιατρούς τῆς  Ἀγάπης», τό « Σύνδεσμο  Νέων», μέ τήν ἐν  γένει παρουσία  της  στα  δρώμενα  τοῦ τόπου μας , ἀποδεικνύει  ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν  φοβᾶται τόν  διάλογο ἀλλά τόν ἐπιζητεῖ, δέν  κλείνεται στά  τοῦ οἴκου της, ἀλλά ἀπευθύνεται οἰκουμενικά στούς  ἀνθρώπους, δίδει λόγο «παντί τῷ αἰτοῦντι».Ὅτι εἶναι ἕτοιμη νά δεῖ μέ εὐρύτητα πνεύματος καί νά  συμπαρασταθεῖ σέ ὅποια προσπάθεια ἄλλοι φορεῖς τοῦ τόπου πραγματοποιοῦν, ὅταν αὐτή ἀποσκοπεῖ στήν πρόοδο  ὅλων.

Ἤλθατε σ’ ἕναν τόπο,  πού μόνιμο μέλημα τῆς  τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἑνότητα ὅλων τῶν  φορέων του. Ἄρχοντες, κλῆρος, λαός μέ  διακριτικότητα καί σύνεση, πορεύονται μέ στόχο τήν συνεργασία, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν  κοινωνία μεταξύ τους. Ἡ συναλληλία πού πάντοτε χαρακτήριζε  τήν ἱστορική πορεία τῆς  σχέσης Ἐκκλησίας  καί  Πολιτείας  στήν πατρίδα  μας , ἀποτελεῖ  γιά μᾶς πρότυπο  συνύπαρξης , κοινῆς  ζωῆς  καί δράσης! Αὐτή ἡ συναλληλία ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἐδῶ στό  Βόλο,  ἐφόσον οἱ Ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου ἔχουν  κατανοήσει τήν σημασία τῆς  παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας στήν κοινωνική καί πνευματική ζωή τῆς περιοχῆς,  ἀναγνωρίζουν τήν  παράδοση καί τό ἔργο πού αὐτή ἐπιτελεῖ, ἀλλά καί αἰσθάνονται ὅτι μόνο μέ τήν ἑνότητα καί τήν  κοινή πορεία μπορεῖ ἕνας τόπος νά προοδεύσει!  Χωρίς ὑποχωρήσεις εἰς βάρος τῆς ἀλήθειας, μέ ταπείνωση καί ἀγάπη συμπορευόμαστε καί αὐτή ἡ ἑνότητα ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν  παρουσία ὅλων στήν σημερινή ὑποδοχή  ὅλων σας!

Ὁ  Βόλος εἶναι καί ἕνας τόπος , στόν ὁποῖο τό ἦθος τῆς παράδοσής μας ἀποτελεῖ ὁδηγό. Καί εἶναι κοινοί οἱ προσανατολισμοί μας, οἱ ὁποῖοι ἔγκεινται στήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο πού ἐκφράζεται μέσα ἀπό τά ἔργα εὐποιῒας τόσο τῆς Ἐκκλησίας  ὅσο καί τῶν φορέων τῆς  περιοχῆς, στήν  ἀγάπη γιά τά γράμματα καί τόν  πολιτισμό, χῶρος στόν ὁποῖο τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ἀλλά καί οἱ θεσμοί τῆς  Τοπικῆς  Αὐτοδιοίκησης πρωτοποροῦν, στήν ἀγάπη πρός τό περιβάλλον, τοῦ ὁποίου τό κάλλος διασώζεται μέσα ἀπό τήν  συνεργασία ὅλων, ἀλλά καί στήν κατάθεση κοινῆς μαρτυρίας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν  μεγάλων προβλημάτων τῆς  ἐποχῆς  μας, πού ἀπασχολοῦν  ἰδίως τούς  νέους  μας.

Εἶναι ἰδιαίτερα αὐξημένη ἡ ἀγωνία  μας  γιά τήν ἀνεργία, τήν  ἀνέχεια, τήν πεῖνα, τή μοναξιά, ἀλλά καί γιά τήν κοινωνική ἐπανένταξη ὅσων  ἀδελφῶν μας  παρασύρθηκαν στή  ζωή  τους.Χάρη  στις  δομές  τῆς  Μητροπόλεώς  μας  μποροῦμε  νά  καυχηθοῦμε  έν Κυρίῳ πώς  στίς  δύσκολες  μέρες που περνᾶ  ἡ ἑλληνική καί ἡ τοπική μας  κοινωνία , στό Βόλο δέν ὑπάρχει κανείς χωρίς το καθημερινό του φαγητό, τά  στοιχειώδη γιά  μιά  ἀξιοπρεπή διαβίωση, τήν κατανόηση καί τήν ὁλόψυχη  συμπαράσταση τῶν στελεχῶν μας,  κληρικῶν καί λαϊκῶν,πού ἀγκαλιάζουν μέ ἀγάπη  καί ἀνακουφίζουν τόν ποικιλόμορφο πόνο. Σύνθημά  μας  τόν τελευταῖο καιρό εἶναι κανείς  νά  μην ἀπελπιστεῖ, κανείς  νά μήν ἀπογοητευτεῖ, κανείς νά μήν ἀποκάμει,μέσα  σέ  τούτη  τή δύσκολη συγκυρία. Στήν πρωτοπορία τῆς  κοινωνικῆς  μας προσφορᾶς στέκεται  ὁ πάνσεπτος  Μητροπολιτικός Ναός  τοῦ Πολιούχου μας  Ἁγίου Νικολάου, τοῦ προστάτη τῶν πτωχῶν , τῶν κατατρεγμένων , τῶν περιφρονημένων. 250 μερίδες  φαγητοῦ διανέμονται ἐδῶ καθημερινά σέ ὁποιονδήποτε,   χωρίς νά  ζητοῦνται στοιχεῖα , σάν ἔκφραση ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης  καί προσφορᾶς. Στό ἔργο αὐτό προστίθενται κι ἄλλες  1800  μερίδες  φαγητοῦ πού καθημερινά  διανέμονται ἀπό 25 ἐνοριακά  κέντρα  σίτισης  στή  μητροπολιτική μας  περιφέρεια. Μέ συνεργασία ὅλων,  τό ἦθος, πού ἡ παράδοση μᾶς διδάσκει, βρίσκει γόνιμο ἔδαφος  καρποφορίας!

Θεωροῦμε  ξεχωριστή εὐλογία  τοῦ Θεοῦ  τήν παρουσία  σας  καί  πιστεύουμε  πώς  τούτη  ἡ ἱερή  στιγμή  θα  εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς  σφυρηλά-τησης  ἰσχυρῶν πνευματικῶν δεσμῶν,  μέ  βάση τήν κοινή ὀρθόδοξη παρά-δοσή μας. Σᾶς  εὐχόμαστε  μιά εὐλογημένη, καρποφόρο καί εὐχάριστη διαμονή. Παρακαλοῦμε  νά  δεχθεῖτε  τά  καλύτερα καί πιό φιλόξενα  αἰσθήματά  μας,   ἐφόσον στα  πρόσωπά  σας  ἀτενίζουμε  τόν  ξενίζοντα  πάντας  Κύριό μας , τόν Ὁποῖο ἱκετεύουμε  νά σᾶς  περιφρουρεῖ καί νά σᾶς  χαρίζει πνευματική καί σωματική ὑγεία, χαρά  καί ἐκπλήρωση τῶν εὐγενῶν ἐπιθυμιῶν σας. ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ !

Related posts