29 Μαΐου, 2020

Kοι­νή Συ­νε­δρί­α­ση των Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τών της Θεσ­σα­λί­ας

Η Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, υλο­ποι­ών­τας την Α­πό­φα­ση της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της 7ης μη­νός Μαρ­τί­ου 2019, και κα­τό­πιν της συ­νά­ξε­ως των εκ­προ­σώ­πων των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, για την ορ­γά­νω­ση των Ε­ορ­τα­στι­κών Εκ­δη­λώ­σε­ων, για την συμ­πλή­ρω­ση 200 ε­τών α­πό της Ε­θνι­κής Πα­λιγ­γε­νε­σί­ας το έ­τος 2021, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σή­με­ρα Πα­ρα­σκευ­ή 14 Ι­ου­νί­ου 2019 στην Λά­ρι­σα κοι­νή Συ­νε­δρί­α­ση των Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τών της πε­ρι­ο­χής της Θεσ­σα­λί­ας, για την υ­πο­βο­λή των προ­τά­σε­ών τους στην Δια­ρκή Ι­ε­ρά Σύ­νο­δο, οι ο­ποί­ες με­τά την έγ­κρι­σή τους θα εν­σω­μα­τω­θούν στο υ­πάρ­χον Ε­πε­τεια­κό Πρό­γραμ­μα της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος.

Στην Συ­νε­δρί­α­ση πα­ρέ­στη­σαν οι Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Μη­τρο­πο­λί­τες: Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος, Θεσ­σα­λι­ώ­τι­δος και Φα­να­ρι­ο­φερ­σά­λων κ. Τι­μό­θε­ος, Στα­γών και Με­τε­ώ­ρων κ. Θε­ό­κλη­τος και Λα­ρί­σης και Τυρ­νά­βου κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος. Ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ελασ­σώ­νος κ. Χα­ρί­των ε­ξου­σι­ο­δό­τη­σε τον Γραμ­μα­τέ­α της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος να κα­τα­θέ­σει τις προ­τά­σεις του.

 

Εκ του Γραφείου Τύπου

της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Related posts