25 Ιουνίου, 2024

Τελευταια Νεα

Η ΜΑΣΩΝΙΑ, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Χριστοδούλου

Περιοδικό Πληροφόρηση, Ιούλιος – Αύγουστος 1981

 

Τό πολιτικό σκάνδαλο τῆς Ἰταλίας τήν ἔφερε στό προσκή-
νιο τῆς ἐπικαιρότητας. Νέες διαστάσεις ἀποκαλύφθηκαν,
γέμισαν οἱ στῆλες τῶν ἐφημερίδων ἀπό ἀποκαλύψεις. Ὁ θόρυ-
βος συνεχίζεται μέ ἔντασι, τό πράγμα τείνει νά ἐξελιχθῆ σέ
προεκλογικό ὅπλο. Νά συνδεθῆ πρός μιά ὡρισμένη πολιτική
παράταξι, νά διαχωρισθῆ ἀπό μιάν ἄλλη. Ἡ ὑπόθεση, ὅμως,
δέν εἶναι ζήτημα κομμάτων, εἶναι ζήτημα ψυχικῆς ζωῆς καί
ὑγείας. Καί ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Καί χριστιανικῆς συνέ-
πειας.
Ἀρέσκεται ἡ μασωνία νά διαλαλεῖ τόν φιλανθρωπικό της
χαρακτῆρα. Κοινωνικό καί ἀλτρουϊστικό σωματεῖο θέλει νά
λέγεται. Ὡστόσο, ὅλοι ξέρουν πώς δέν μπορεῖ ὁ καθένας νά
μπῆ στή Στοά της καί πώς οἱ περισσότεροι ἀπό ἐκείνους πού
μπαίνουν, τό κάνουν γιά νά ἀρυσθοῦν προσωπικά ὀφέλη, προ-
αγωγές, προωθήσεις, φιλοδοξίες. Ἄν αὐτό εἶναι τό περιεχόμε-
νο τῆς φιλανθρωπίας πού ἀσκεῖται στούς κόλπους της, δέν
βλέπουμε κανένα λόγο γιά τήν ἀπόλυτη μυστικότητα πού ἐπι-
βάλλεται στά μέλη της. Μήπως, λοιπόν, κάτι ἄλλο συμβαίνει;
Ἡ Στοά δέν εἶναι τό ἁπλό ἐντευκτήριο ἑνός κοινοῦ Συλλό-
γου. Συμβολίζει ἕνα «ναό», ὅπου λατρεύεται ἕνας θεός γνω-
στός σάν «ΜΑΤΣ». Ἡ Μασωνία ἔχει σέ χρῆσι λατρευτικά τυ-
πικά, μυήσεις, σύμβολα, ἱεραρχία, μυστήρια, τελετές, ὁμολο-
γίες, δόγματα, διδασκαλία. Σέ ποιό φιλανθρωπικό Σωματεῖο
συναντᾶ κανείς τέτοια στοιχεῖα; Ἔχει ἀκόμη εἰδικές προσευ-
χές, εἰδικές δεσμεύσεις, κατήχησι, εἰδικές χειραψίες, εἰδικό
τρόπο ἀναγνώρισης. Ποιό κοινωνικό Σωματεῖο χρησιμοποιεῖ
τέτοιες μεθόδους; Τέλος, ἐπιβάλλει σιγή, μυστικότητα, ὅρκους,
κατάρες, ἀπειλές… Παραλείπω τούς ἐξευτελισμούς τῶν μυή-
σεων, τά φέρετρα, τίς ποδιές, τούς σκελετούς, τίς λαμπάδες,
τίς νεκροκεφαλές, τά ξίφη, τά τυφλοπάνια, τά ξεμανηκώμα-
τα, τίς ἐρωταποκρίσεις…
Ἐνδελεχής μελέτη ἔδειξε πώς δέν εἶναι ἁπλό κοινωνικό Σω-
ματεῖο ἡ Μασωνία, ἀλλά ἀπομίμηση θρησκείας, πάνω στ᾽
ἀχνάρια τῶν ἀρχαίων μυστηριακῶν θρησκειῶν, Ἑλλήνων καί
Αἰγυπτίων. Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἐκήρυξε ἀσυμβίβα-
στες τίς ἰδιότητες τοῦ καθολικοῦ καί τοῦ μασόνου. Νεώτερες
ἔρευνες καί διάλογος ἐπί 6 χρόνια τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας
τῆς Γερμανίας μέ τίς Ἑνωμένες Μασωνικές Γερμανικές Στοές
κατέληξε στό ἴδιο συμπέρασμα. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει καταδικά-
σει κατ᾽ ἐπανάληψι τή Μασωνία. Δέν μπορεῖ νά εἶναι κανείς
ταυτόχρονα χριστιανός καί μασόνος. Πρέπει νά διαλέξει.
Ὅσοι ἀδελφοί μας ἔχουν παρασυρθῆ, καλοῦνται νά ξαναμελε-
τήσουν τήν ὑπόθεσι καί νά ἀναθεωρήσουν τή στάσι τους.
Εἴπαμε, δέν πρόκειται γιά πολιτικά ζητήματα. Ἐδῶ πρόκειται
γιά ζήτημα ψυχῆς, συνέπειας μέ τήν πίστι μας καί σωτηρίας.

Related posts