29 Νοεμβρίου, 2023

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4/9/2014

Εὐχαριστώντας σας γιά τήν τιμητική πρόσκληση νά εἶμαι τούτη τήν ὥρα μαζί σας, καί χαιρετίζοντας μέ ἰδιαίτερη χαρά τό 51ο ἐτήσιο συνέδριο τῆς Στοματολογικῆς Ἑταιρείας, τά χείλη μου αὐθόρμητα ἀκολουθοῦν τόν πολύ γνωστό εἱρμό «Ἀνοίξω τό στόμα μου… καί λόγον ἐρεύξομαι» ἐπαινετικόν πρός τήν ἀγαπητή ὁμήγυρη. Ἁρμόζει, ὄντως, κάθε τιμή καί ἔπαινος σέ ὅλους ἐσᾶς, πού πρόθυμα συμμετέχετε στή σύναξη αὐτή. Ἀκολουθώντας τή σύγχρονη Ἰατρική ἐπιστήμη, ἡ ὁποία ἐπιμερίζει τή θεραπεία τῶν ὀργάνων καί συστημάτων τοῦ σώματος, ἐπιλέξατε νά φροντίζετε καί νά θεραπεύετε τά ὄργανα τῆς στοματικῆς κοιλότητας· μιᾶς μικρῆς μέν περιοχῆς τοῦ σώματος, ἐκπληκτικῆς ὅμως σέ ποικιλότητα καί σημαντικότητα λειτουργιῶν. Ἱστοί διαφορετικοί καί πολύμορφοι, πού ποικίλλουν ἀπό τούς μαλακούς τῶν βλεννογόνων, τῶν ἀδένων καί τῶν μυῶν μέχρι τούς ἐξαιρετικῆς σκληρότητας ἱστούς τῶν δοντιῶν, σέ μιά ἁρμονική σύνδεση καί ἀλληλουχία συνεργάζονται ὄχι μόνο γιά τίς βασικές λειτουργίες τῆς μάσησης καί τῆς κατάποσης, ἀλλά καί γιά τήν ὀρθή ἐκφορά τοῦ λόγου, καθώς καί γιά τήν αἰσθητική τῆς ὄψης, γιά τό χαμόγελο καί τήν ὀμορφιά τοῦ προσώπου. Ἀποκαλύπτουν, ὅμως, παράλληλα καί τά ἀσύλληπτα μέτρα τῆς θείας σοφίας· ἀνοίγουν στούς ἐρευνητές ἕναν φεγγίτη στόν ὁρίζοντα τῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας. Ὅσο βαθύτερα μελετᾶ ὁ ἐπιστήμονας ἐρευνητής τήν ἁρμονία στή λειτουργία τῶν ὀργάνων, τῶν ἱστῶν καί τῶν κυττάρων, ὅσο περισσότερο διεισδύει στά ἐνδότερα τῆς μοριακῆς τους δομῆς καί στή γενετική τους πολυπλοκότητα, σ’ αὐτόν τόν φοβερά ἑλκυστικό μικρόκοσμο, πλήν ὅμως τραγικά ἀπόμακρο καί ἀνεξερεύνητο, νοιώθει νά συνθλίβονται τά ὅρια τοῦ νοῦ του, παραδέχεται τήν ἀνεπάρκειά του νά συλλαβίσει τόν κώδικα τῆς ζωῆς, καί ἡ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς ἀδυναμίας μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς θείας σοφίας ἀπεργάζεται βαθμιαῖα τήν ἐμπειρική του εἴσοδο στό ἱερό βῆμα τῆς θείας ἀποκάλυψης.
Εἶναι, ὄντως, ἡ γνώση δῶρο τοῦ Θεοῦ, καί ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα δυνατότητα μετοχῆς στήν πανσοφία Του. Τά πρακτικά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἔρευνας, ἰδιαίτερα ὡς ἐξελίξεις στόν τομέα τῆς Ὀδοντιατρικῆς, ἀποτελώντας καί τό κύριο θέμα τοῦ παρόντος συνεδρίου, ἑλκύουν τό ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον ὅλων μας. Περιδιαβαίνοντας, μάλιστα, τό πρόγραμμα ἐντυπωσιαζόμαστε ἀπό τίς νέες καί ἐκπληκτικές ἐφαρμογές στίς θεραπευτικές τεχνικές, πού ἀποτελοῦν θαυμαστά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ἀπό τήν ποικιλία τῶν θεμάτων πού θά ἀναπτυχθοῦν στίς εἰσηγήσεις, τίς ἐλεύθερες ἀνακοινώσεις καί τά σεμινάρια. Ἀξίζει, συνεπῶς, κατ’ ἐξοχήν ἔπαινος καί τιμή στούς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος, στούς εἰσηγητές καί διοργανωτές τοῦ συνεδρίου, στή Στοματολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος καί στόν Ὀδοντιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας.
Σέ μιά ἐποχή κρίσης, πού μᾶς ἀπομονώνει στόν ἀτομικό μας βίο, πού μᾶς περιορίζει στίς προσωπικές μας προσπάθειες καί μᾶς ἐγκλωβίζει στίς ἰδιωτικές φροντίδες μας, στερώντας μας τή δυνατότητα νά ἐπικοινωνοῦμε οὐσιαστικά, τέτοια συνέδρια προσφέρουν πρώτιστα βέβαια τήν εὐκαιρία ὑπεύθυνης ἐπιστημονικῆς ἐνημέρωσης, ἀλλά παράλληλα καί τή δυνατότητα γόνιμης συζήτησης, διαλόγου, συνάντησης καί κοινωνίας προσώπων. Ἐν προκειμένῳ, τό παρόν συνέδριο σᾶς παρέχει τή δυνατότητα δημιουργίας γεφυρῶν ποικίλης ἐπικοινωνίας μεταξύ σας, πού εἶναι ἀσύγκριτα πολυτιμότερες ἀπό τίς ἐνδοστοματικές γέφυρες τῆς καθημερινῆς πρακτικῆς σας. Ἐμφυτεύει στό γνωστικό σας πεδίο πληροφορίες καί γνώσεις, πού εἶναι ἀσύλληπτα ἀκριβότερες ἀπό τά ἐμφυτεύματα τῆς ὀδοντιατρικῆς τεχνικῆς. Συγκεντρώνοντάς σας δέ ἐπί τό αὐτό ὅλους τούς ὁμοζήλους τῶν περί τήν Στοματολογία ἐπιστημῶν, σᾶς συγκροτεῖ καί σᾶς προβάλλει στήν κοινωνία ὡς ἐκλεκτό ἱστό τοῦ ἐπιστημονικοῦ σώματος, σταθερό καί ἰσχυρότερο καί αὐτῆς τῆς ἀδαμαντίνης.
Πολλές ὀφειλές ἔχουμε ὅλοι μας πρός ἐσᾶς, πού ἀναλαμβάνετε στά χέρια σας καί θεραπεύετε τόν πόνο καί τά πλεῖστα ἄλλα προβλήματα τοῦ στόματός μας. Εὐχαριστοῦμε ὁλόθυμα γιά τήν προσφορά σας. Εὐχόμαστε στό παρόν συνέδριό σας -κατά τήν ψαλμική ρήση- «τό στόμα σας νά λαλήσει σοφίαν» καί ἡ ἐπιστημονική σας συνάντηση νά εἶναι ἐξαιρετικά καρποφόρα, ἀφοῦ τελικοί ἀποδέκτες τῶν ἀγαθῶν ἐπιστημονικῶν ἐξελίξεων καί τεχνικῶν καθιστάμεθα ὅλοι. Ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογεῖ, νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς ἁγιάζει στό ἔργο σας.

Related posts