23 Σεπτεμβρίου, 2023

Επιμόρφωση Στελεχῶν

Στήν ῾Ιερά Μητρόπολή μας μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας λειτουργεῖ γιά δέκα καί πλέον χρόνια μέ μεγάλη ἐπιτυχία τό Φροντιστήριο ῾Υποψηφίων Κατηχητῶν & Στελεχῶν Νεότητος, προκειμένου πολλά στελέχη τῶν ᾿Ενοριῶν καί ὅσοι νέοι θέλουν νά διακονήσουν στίς ἐνορίες τους ὡς Κατηχητές, νά καταρτίζονται καί νά ἐπιμορφώνονται γιά τήν ὅσο τό δυνατόν καρποφόρο διακονία τους στό κατηχητικό ἔργο τῆς ᾿Εκκλησίας. ῞Ολη αὐτή ἡ προσπάθεια καί πρωτοβουλία τῆς τοπικῆς μας ᾿Εκκλησίας συνεχίζεται και πραγματοποιεῖται πλέον μέσα στό ἱεραποστολικό ἔτος παράλληλα, σέ δύο κύκλους.

῾Ο πρῶτος εἶναι θεωρητικός καί λειτουργεῖ ὡς ᾿Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στελεχῶν Νεότητας, ὅπου οἱ σπουδαστές ἔχουν τήν εὐκαιρία να ἐντρυφήσουν στίς πολύτιμες πηγές τῆς εκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, μελετώντας κείμενα βιβλικά, πατερικά, θεολογικά, ὑμνογραφικά, ἀσκητικά, λογοτεχνικά κ.ἄ. ῾Η ἐντρύφηση αὐτή μετουσιώνεται σέ ἐφαρμογή καί βιωματική προσέγγιση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεώς μας στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς, γεγονός πού αποτελεῖ ἐφόδιο γιά τόν μελλοντικό κατηχητή, ὥστε νά ἐπιτύχει στήν πολυσήμαντη διακονία του.

Πρόκειται γιά ἕναν διευρυμένο κύκλο ἐπιμόρφωσης καί κατάρτισης σέ θέματα πίστεως καί ζωῆς τῆς ᾿Εκκλησίας μας, πού ἔχει τή μορφή σεμιναρίου καί ἀπευθύνεται ὄχι μόνο σέ Κατηχητές ἤ ὑποψήφιους Κατηχητές, ἀλλά σέ ὅλους τούς νέους πού ἀναζητοῦν ἐφόδια πνευματικά, κριτική σκέψη και ὑπευθυνότητα πάνω στα ζωτικά θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.

Τά τελευταῖα χρόνια τό Σεμινάριο ἀσχολήθηκε μέ θέματα πού ἀφοροῦσαν την ᾿Ορθόδοξη δογματική και θεολογία τῆς ᾿Εκκλησίας μας, την ἐκκλησιαστική λατρεία καί εἰδικά τήν Θεία Λειτουργία, καθώς καί τήν ἀνάλυση τῆς «Κλίμακος» τοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Σιναΐτου.

Φέτος τό Σεμινάριο θα ἀσχοληθεῖ μέ θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας. Μιά γνωριμία μέ τό σκηνικό τῶν Αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων (σεκτῶν) πού δραστηριοποιοῦνται στόν ἑλλαδικό χῶρο, τή φιλοσοφία καί μεθοδολογία τους, μέ παράλληλη ὁριοθέτηση τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καθώς καί τήν ποιμαντική ἀντιμετώπισή τους. Στό Σεμινάριο αὐτό μποροῦν νά συμμετέχουν ὅλοι ὅσοι ἔχουν ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις καί πνευματικά ἐνδιαφέροντα.

῾Ο δεύτερος κύκλος λειτουργεῖ οὐσιαστικά ὡς Φροντιστήριο ῾Υποψηφίων Κατηχητῶν καί ἔχει πρακτικό χαρακτήρα. Σκοπός του εἶναι οἱ ὑποψήφιοι Κατηχητές μαζί μέ τήν θεολογική κατάρτιση νά ἀποκτήσουν καί στοιχεῖα τῆς πρακτικῆς ὀργάνωσης καί λειτουργίας ὅλων τῶν δραστηριοτήτων πού ἀφοροῦν τό Κατηχητικό ῎Εργο, ἐνῶ γίνονται ὑποδειγματικές διδασκαλίες ἀπό καταρτισμένους καί ἔμπειρους Κατηχητές. Παρέχονται στοιχεῖα ψυχολογίας τῶν παιδιῶν και τῶν ἐφήβων, τρόποι χρήσεως τῶν σύγχρονων ἠλεκτρονικῶν μέσων (ἂὃὦὸἶὃὸὦ), κ.ἄ., προκειμένου ὅλα αὐτά νά χρησιμοποιηθοῦν στήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου πού εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς νέους καί ἡ καθοδήγησή τους στό νά γνωρίσουν τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καθώς καί τόν πλοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως. Στό Φροντιστήριο Κατηχητῶν μποροῦν νά συμμετάσχουν ἐκτός ἀπό τά στελέχη τῶν ἐνοριῶν πού προορίζονται γιά Κατηχητές καί ὅσοι ἄλλοι τό ἐπιθυμοῦν (τελειόφοιτοι Λυκείου καί πάνω), καθώς καί οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Κατηχητές πού δέν ἀπεφοίτησαν ἀπ’ αὐτό.

῾Η συμμετοχή στίς δύο παραπάνω παράλληλες δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας ᾿Εκκλησίας ὠφελεῖ τά μέγιστα τά στελέχη τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῶν ἐνοριῶν μας ὄχι μόνο κατά τήν διακονία τους ὡς Κατηχητῶν ἀλλά καί ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν γενικότερα, διότι ἐνισχύεται ἡ αἴσθηση τῆς εὐθύνης τους ὡς μελῶν σέ σχέση μέ τά ἄλλα μέλη τοῦ ῾Ενός Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

᾿Επιπλέον οἱ κοινές συνεστιάσεις καί ἐκδρομές πού διοργανώνονται, τονώνουν τήν προσωπική ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν συμμετεχόντων καί χαράσσουν στή μνήμη ἀνεξίτηλες εὐχάριστες στιγμές συμπνευματισμοῦ.

Οἱ συναντήσεις πού ἀρχίζουν τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ ᾿Οκτωβρίου γίνονται γιά μέν τό ᾿Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στελεχῶν Νεότητας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ῾Ιεροῦ Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου τοῦ ῾Αγίου Νεκταρίου (᾿Αντωνοπούλου & Δημάρχου Γεωργιάδου), γιά δέ τό Φροντιστήριο Κατηχητῶν στό ᾿Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ῾Αγίου Δημητρίου (Νέα Δημητριάδα).

 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΑΚΗ

Related posts