25 Ιουνίου, 2024

Τελευταια Νεα

Λήξη θητείας Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν

Πρός τούς Πανοσ. καί Αἰδεσ.
Προϊσταμένους τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί
Προέδρους τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱερῶν Παρεκκλησίων
τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
εἰς τάς ἔδρας των

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Λήξη θητείας Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν»

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί αδελφοί,

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι τήν 31η Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. λήγει ἡ θητεία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν, ὅπως προβλέπει ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου διέπουν τή λειτουργία τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Παρεκκλησίων, ὡς Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Συγκεκριμένα, τό ἄρθρο 7 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων» ὁρίζει:

1.Τήν διαχείρισιν, διοίκησιν καί τήν ἐν γένει ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἔχει τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον ἀποτελούμενον:

α΄) Ἐκ τοῦ Ἐφημερίου, ὡς Προέδρου, ὁριζομένου κατά τάς διατάξεις τῆς παραγράφου 8 τοῦ ἄρθρου37 τοῦ Ν.590/1977.

β΄) Ἐκ τεσσάρων λαϊκῶν μελῶν, ἐκλεγομένων καί ὁριζομένων ἐκ τοῦ Καταλόγου τῶν ἐνοριτῶν ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῇ προτάσει τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. Τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον δύναται, προκειμένου περί Ναῶν χωρίων μέχρις ἑκατόν οἰκογενειῶν, νά ἐκλέγη καἰ διορίζη δύο μέλη.

2.Ἵνα ἐκλεγῇ τις καί διατελέσῃ μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου δέον:

α) Νά μή ἔχη καταδικασθῇ ἐπι κακουργήματι ἤ πλημμελήματι κατά τά ἐν ἄρθρω 11 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 5/78 Κανονισμοῦ διαλαμβανόμενα.

β) Νά εἶναι σχετικῶς ἐγγράματος.

γ) Νά μή τελῇ ἐν ἀντιδικία κατά τοῦ Ναοῦ.

δ) Νά μή ἔχῃ καταλογισθῇ εἰς βάρος αὐτοῦ ὡς Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου ποσόν τι δι’ ὁριστικῆς δικαστικῆς ἤ καταλογιστικῆς ἐπί τοῦ ἀπολογισμοῦ ἀποφάσεως.

ε) Νά μή ὀφείλῃ εἰς τόν Ναόν καί

στ) Νά εἶναι ἀφοσιωμένον τέκνον τῆς Ἐκκλησίας.

3. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐκλογή συμβούλων συγγενῶν πρός ἀλλήλους καί πρός τόν Ἐφημέριον Πρόεδρον μέχρι καί τοῦ τετάρτου βαθμοῦ ἐξ αἵματος ἤ καί τοῦ τρίτου ἐξ ἀγχιστείας. Εἰς δέ συνοικισμούς κάτω τῶν ἑκατόν οἰκογενειῶν ἀπαγορεύεται ἡ ἐκλογή συμβούλων συγγενῶν μέχρι τρίτου βαθμοῦ ἐξ αἵματος καί ἐπιτρέπεται ἡ ἐκλογή ἀδιακρίτως τῶν ἐξ ἀγχιστείας.

4. Εἰς ἅς περιπτώσεις ὑφίστανται διαφοραί μεταξύ Ναοῦ καί Δήμου ἤ Κοινότητος ἀπαγορεύεται ἡ ἀνάδειξις ὡς Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου μελῶν τοῦ Δήμου ἤ τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου, ἐάν δέ γεννηθῇ ἡ διαφορά διαρκούσης τῆς θητείας τῶν Συμβούλων, οἱ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ ἤ τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου ἀντικαθίστανται δι’ ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

5. Τό ἀξίωμα τοῦ λαϊκοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου εἶναι τιμητικόν, ἄμισθον καί ἀσυμβίβαστον πρός τό ἔργον ἔμμισθου ὑπαλλήλου τοῦ Ἱ.Ναοῦ.

Ἐπιπρόσθετα, ἀπαγορεύεται ὁ ἐπαναδιορισμός Μελῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων πού ἔχουν καλύψει τρεῖς θητεῖες καί Ταμιῶν πού ἔχουν καλύψει δύο θητεῖες. Ἀπαραίτητη, ἀκόμη, προϋπόθεση εἶναι τά προτεινόμενα Μέλη νά κατοικοῦν ἐντός τῆς ἐνορίας.

Παρακαλοῦμεν καί αὐτή τή φορά νά προσέξετε πολύ ὥστε νά ἐπιλεγοῦν τά πλέον κατάλληλα πρόσωπα γιά τήν ὑπεύθυνη διακονία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου καί δή τά νεότερα στήν ἡλικία , μέ ζῆλο ἔνθεο , μέ φόβο Θεοῦ καί μυστηριακή ζωή, μέ ταπεινό φρόνημα καί ἔντιμη πολιτεία . Ἀλλιῶς θά ἐπισυμβαίνουν δυσάρεστα καί θά ἀναγκαζόμαστε νά ἐπεμβαίνουμε γιά τήν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ναοῦ σας. Γι’ αὐτό καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, πού γνωρίζουμε, θά ἐπιληφθοῦμε προσωπικά στή διαδικασία τῆς ἐπιλογῆς .

 

Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή σας στό ὅτι προτείνονται πρός διορισμό ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο 4 μέλη τακτικά καί 4 ἀναπληρωματικά γιά ἐνορίες ἄνω τῶν 100 οἰκογενειῶν, καθώς καί 2 μέλη τακτικά καί 2 ἀναπληρωματικά γιά ἐνορίες κάτω τῶν 100 οἰκογενειῶν. Οἱ κατάλογοι τῶν ὑποψηφίων Ἐπιτρόπων καί Μελῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν θά ὑποβληθοῦν στό Γραφείο τοῦ Πρωτοσυγκέλλου ἕως τίς 15 Νοεμβρίου τό ἀργότερο.

Κατακλείοντας, σᾶς γνωστοποιοῦμε ὅτι σύμφωνα με τό ἄρθρο 8 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί συνεδριῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου», τό νέο Ἐκκλησιαστικό σας Συμβούλιο κατά τήν πρῶτη του συνεδρία, ἡ ὁποία ὁρίζεται ἀπό τόν Ἐφημέριο-Πρόεδρο, ἐκλέγει τόν Ἀντιπρόεδρο, τόν Γραμματέα καί τόν Ταμία αὐτοῦ, τό δέ σχετικό πρακτικό ὑποβάλλεται στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Τό πρακτικό αὐτό πρέπει ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς νά λαμβάνει μορφή Πρακτικοῦ Παράδοσης-Παραλαβῆς καί νά ὑπογράφεται ἀπό τά Μέλη τοῦ ἀπερχομένου ἀλλά καί τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Στό Πρακτικό αὐτό, ἐπίσης, νά καταγραφεῖ λεπτομερῶς ἅπασα ἡ ἀκίνητη καί κινητή περιουσία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὥστε καί τά νέα Μέλη νά ἔχουν πλήρη εἰκόνα ὅσων καλοῦνται νά διαχειριστοῦν κατά τήν ἐρχόμενη τριετία. Ἀντίγραφο τοῦ Πρακτικοῦ, τέλος, νά ἀποσταλεῖ στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός ἔγκριση ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τό ἀργότερο μέχρι τίς 17 Ἰανουαρίου 2011.

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τά ἀνωτέρω θά τηρηθοῦν ἀπαρέγκλιτα καί ὅτι τά ἐνοριακά μας πράγματα θά συνεχίσουν νά λειτουργοῦν μέ συνέπεια καί εὐθύνη, σᾶς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι πατρικά καλή δύναμη καί σύνεση στό πολυεύθυνο ἔργο πού ἡ Ἐκκλησία μας ἀνέθεσε.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts