23 Σεπτεμβρίου, 2023

Η ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Χριστοδούλου

Περιοδικό Πληροφόρηση, Φεβρουάριος 1996

 

Τά κρούσματα νέων θυμάτων πού μπλέκονται στά δίκτυα
τῶν παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων πού δροῦν στήν Ἑλ-
λάδα, ἐπαναφέρουν, γιά πολλοστή φορά, στήν ἐπικαιρότη-
τα τό θέμα τῆς προστασίας τῶν νέων ἀπό τίς παραπλανητι-
κές καί ἀντιανθρώπινες πρακτικές στίς ὁποῖες καταφεύγουν
οἱ κινήσεις αὐτές πρός ἐξασφάλισιν ὀπαδῶν. Ἡ περίπτωση
τῆς Σαηεντόλοτζυ, γιά τήν ὁποία ἔχουν γραφῆ, σέ διεθνές
ἐπίπεδο, ἄρθρα ἐπί ἄρθρων ἀποκαλύπτοντα τή συνωμοτική
καί ὕποπτη δραστηριότητα τῆς ὀργάνωσης, εἶναι χαρακτηρι-
στική. Ἀλλά δέν εἶναι ἡ μόνη. Πλῆθος αἱρέσεων καί κινημά-
των δροῦν σήμερα στήν Ἑλλάδα, καλυπτόμενα ἀπό τήν δη-
μοκρατική ἐλευθερία τῆς χώρας μας, ἡ ὁποία ἐγγίζει τά ὅρια
τῆς ἀσυδοσίας. Γιατί δημοκρατικά κράτη εἶναι καί ἡ Γαλλία
καί ἡ Γερμανία, ἀλλά ἐκεῖ τά δικαστήρια ἔχουν θέσει ἐκτός
νόμου τίς κινήσεις αὐτές καί τούς ἔχουν ἀφαιρέσει τήν νομι-
κή προστασία. Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ π.χ. στή Γαλλία δέν
μποροῦν νά δροῦν ἐλεύθερα, οὔτε ἡ Σαηεντόλοτζυ μπορεῖ νά
δρᾶ ἀνενόχλητη. Μόλις ἐβεβαιώθησαν τά κρούσματα τῆς πα-
ραπλάνησης τῶν νέων καί ἦλθαν στό φῶς γεγονότα θίγοντα
τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα,
τά δικαστήρια τῶν χωρῶν αὐτῶν ἔλαβαν ἀποφάσεις προστα-
τευτικές τῶν πολιτῶν τῆς χώρας των. Στήν Ἑλλάδα ὁ λαός
μας εἶναι στό ἔλεος τῆς παραθρησκείας. Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐδη-
μοσίευσε πρό καιροῦ κατάλογον μέ ἑκατοντάδες τέτοιων κι-
νημάτων πού δροῦν στή χώρα μας μέ νόμιμο μανδύα, ἐνῶ
ὑποκρύπτουν καινοφανεῖς δοξασίες πού φθάνουν μέχρι τό νά
προπαγανδίζουν τήν αὐτοκτονία τῶν μελῶν των.
Αὐτό, ὅμως, πού δέν πράττει ἡ Πολιτεία, τό πράττει ἡ
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καθημερινῶς ἐνημερώνει τό λαό μας μέ
βιβλία, ὁμιλίες, ἐκπομπές, φυλλάδια καί συζητήσεις γιά τή
λύμη τῶν αἱρέσεων. Πρόκειται γιά μιά συστηματική προσπά-
θεια πού συναντᾶ τήν λυσσαλέα ἀντίδραση τῶν παραθρη-
σκειῶν, οἱ ὁποῖες βλέπουν νά βραχυκυκλώνονται τά σχέδιά
των σέ βάρος τοῦ λαοῦ. Ἔτσι ἔχει ξεκινήσει μιά μεθοδευμέ-
νη ἐξόρμηση κατασυκοφάντησης τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλη-
σίας μέ ἀπώτερο στόχο τή φίμωσή των, ὥστε ὁ λαός νά πα-
ραμείνει στό ἔλεος τῶν «διαφωτιστῶν» τῶν αἱρέσεων. Πρέ-
πει, ὅμως, ὁ λαός νά μάθει τήν ἀλήθεια. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία
ἀντιδρᾶ, τό πράττει γιά δύο λόγους:
α) Διά τήν ψυχήν τῶν ἀνθρώπων, πού ἐγκαταλείποντας
τήν Ὀρθοδοξία παραδίδεται στό διάβολο καί β) Διά τήν
Ἑλλάδα, γιά τήν ὁποίαν ἡ θρησκευτική ὁμοιογένεια τοῦ πλη-
θυσμοῦ της εἶναι παράγων ἐθνικῆς ἑνότητος. Τά κραυγαλέα
παραδείγματα νέων πού ἀνυποψίαστοι παρασύρονται καί
γίνονται ἄβουλα ὄργανα στά χέρια τῶν αἱρέσεων, πρέπει νά
ἀνησυχήσουν κάθε οἰκογένεια. Τά χρησιμοποιούμενα παρα-
πλανητικά μέσα ἀπό τίς αἱρέσεις πρέπει νά καταγγελθοῦν
καί νά γίνουν τό ἀντικείμενο σφοδρᾶς κριτικῆς τοῦ λαοῦ
μας. Τό νά καλεῖ π.χ. ἡ Σαηεντόλοτζυ, μιά παραθρησκευτική
ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί αὐστηρή πειθαρχία,
τούς ἀνυποψίαστους νέους νά συμπληρώσουν, δῆθεν, ἕνα τέ-
στ εὐφυΐας καί διά μέσου αὐτοῦ νά ψαρεύει τά θύματά της,
πρέπει νά ἀνησυχήσει γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, πολιτικούς
ὥστε νά ἀντιδράσουν γιά νά ἀποσοβήσουν τήν ἀνεμπόδιστη
πορεία τῆς παραθρησκείας. Δέν ἀρκεῖ ἡ συγκίνηση πού προ-
ξενεῖται κάθε φορά πού ἔρχεται στό φῶς μιά τέτοια περί-
πτωση. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας λειτουργεῖ τό Ἀντιαιρετικό
Σεμινάριο κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα (6 μ.μ.) στό Πνευματικό
μας Κέντρο στό Βόλο. Ὁ ὑπεύθυνος Ἀρχιμ. Δανιήλ Πουρτσου-
κλῆς ἐνημερώνει, μέ βάση ἀτράνταχτα ντοκουμέντα, ὅσους
παρακολουθοῦν τό Σεμινάριο γιά τούς κινδύνους πού δια-
τρέχει πᾶς Ἕλλην ἀπό τή δράση τῶν παραθρησκειῶν. Κληρι-
κοί καί λαϊκοί καλοῦνται νά τό πλαισιώσουν γιά νά αὐτο-
προστατευθοῦν. Μή κλαίετε αὔριον, γονεῖς, γιά τήν ἀπώλεια
τῶν παιδιῶν σας. Τώρα εἶναι καιρός νά ἀνησυχήσετε καί νά
λάβετε τά μέτρα σας. Αὔριον ἴσως εἶναι ἀργά.

Related posts