20 Απριλίου, 2024

Πρωτοβουλίες καί δράσεις Γραφείου Νεότητος γιά τή νέα Κατηχητική Χρονιά 2012-2013

Πρός
Τούς Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμολογιωτάτους
Ἐφημερίους-Ὑπευθύνους Νεότητος
καί τούς Κατηχητές καί Κατηχήτριες
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
εἰς τάς ἕδρας των

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ἀγαπητά μου Στελέχη Νεότητος,

Αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν άνάγκη γιά ἄλλη μιά φορά νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας ὡς Πατέρας πρός τά παιδιά του, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς  νέας Κατηχητικῆς Χρονιᾶς, προκειμένου να μοιραστῶ μαζί σας τήν προσωπική μου ἀγωνία γιά τό μέλλον τῆς κατηχητικῆς μας προσπάθειας ἀλλά καί γιά νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τίς νέες δράσεις καί τίς πρωτοβουλίες, πού θά πραγματοποιηθοῦν καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς καινούργιας κατηχητικῆς χρονιᾶς.
Ἐπιτρέψτε μου ἀρχικά νά ἐπισημάνω αὐτό πού καί ἐσεῖς βιώνετε σέ ἀτομικό καί οἰκογενειακό ἐπίπεδο, τήν κορύφωση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τίς τραγικές συνέπειές της, πού καταργοῦν δεδομένα τοῦ παρελθόντος, αὐξάνουν τήν ἀνεργία, κλιμακώνουν τήν ἀνέχεια, προσθέτουν ἄγχος καί θυμό στούς Ἕλληνες, δημιουργοῦν στρατιές ἀνέργων καί προκαλοῦν μία τρομακτική κατάσταση ἀβεβαιότητας γιά τό αὔριο.
Ἡ Ἐκκλησία μπροστά σ’ αὐτή τήν τραγική, σέ ὅλες της τίς διαστάσεις, κατάσταση, δέν μπορεῖ οὔτε καί πρέπει νά μείνει ἀπαθής καί ἀμέτοχη. Μέ τό φιλανθρωπικό της ἔργο, κάτω ἀπό κυριολεκτικά ἀντίξοες συνθήκες λόγω τῆς μείωσης τῶν ἐσόδων καί τῆς ὑπέρογκης φορολογίας ἀπό τό κράτος, προσφέρει φαγητό σέ ἀπόρους, οἰκονομικά βοηθήματα σέ ἀνέργους, στέγη σέ ἀστέγους, φάρμακα σέ ἀσθενεῖς, ὑποτροφίες σέ φοιτητές, ὑλική καί πνευματική στήριξη στούς φυλακισμένους, κάνει μέ λίγα λόγια ὅ,τι πρέπει καί μπορεῖ, προκειμένου νά συμπαρασταθεῖ στό δοκιμαζόμενο ποίμνιό της.
Χρέος μας ὅμως εἶναι, ἐκτός ἀπό τήν ὑλική συμπαράσταση, εἰδικά αὐτές τίς κρίσιμες ὧρες, πού βιώνουμε ὁριακές καταστάσεις, νά προσφέρουμε τή δύναμη τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς κοινωνίας μέ τό Θεό. Ἡ ἐλπίδα πού οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν εἶναι ὁ Χριστός μας, ὁ χῶρος πού μποροῦν νά «ἐπαναπατρισθοῦν», εἶναι ἡ Οὐράνια Βασιλεία Του, ἐκεῖ ὅπου τό Εὐαγγέλιο θά προσφέρει νόημα ζωῆς καί θά ὁδηγήσει στόν εὐλογημένο δρόμο τῆς αὐτογνωσίας, δηλαδή στή μετάνοια καί στή θεογνωσία, δηλαδή στήν ἀνάσταση.
Στό σημεῖο αὐτό ἡ Κατήχηση εἶναι ἡ μοναδική προϋπόθεση ἐπίτευξης ὅλων τῶν ἀνωτέρω∙ γι’ αὐτό, χρέος ὅλων μας εἶναι, κληρικοί καί λαϊκοί, νά συστρατευθοῦμε στόν ἐπανευαγγελισμό τοῦ λαοῦ μας, στήν κατήχησή του, στή γνωριμία του καί πάλι μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν Ἱερά παράδοση καί τούς Ἁγίους της. Εἶναι ἴσως ἡ τελευταία καί μοναδική εὐκαιρία ἡ Ἐκκλησία νά ἀρθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων, νά φανεῖ ἀντάξια τῶν προσδοκιῶν τοῦ λαοῦ μας, νά προσφέρει ἐλπίδα, θάρρος, κουράγιο, δύναμη καί ἀπαντοχή, νά χαρίσει τή δύναμη τῆς πίστης καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, ὅταν ἡ κρίση θά ἔχει περάσει, ὁ λαός θά ἔχει στρέψει ὁλοκληρωτικά τά νῶτα πρός τήν Ἐκκλησία, προδομένος καί ἀγανακτισμένος, ἀναζητώντας ἀλλοῦ νόημα ζωῆς σέ ψεύτικους χώρους καί ἀπατηλούς κόσμους.
Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους, σᾶς προτρέπω πατρικῶς ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου καί μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ἀγάπης μου γιά ἐσᾶς, ἐφέτος, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη χρονιά, νά ἀντιμετωπίσετε, μέ τόν πλέον ὑπεύθυνο καί σοβαρό τρόπο, τήν εὐθύνη πού σᾶς ἀναθέτει ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, τή διακονία τῆς Κατήχησης τῶν νέων μας. Δέν ὑπάρχουν περιθώρια λαθῶν, προχειρότητας καί  ἐπιπολαιότητας. Τά παιδιά μας, ὅσα ἀκόμη μᾶς ἐμπιστεύονται, ἔχουν ἀνάγκη νά μάθουν καί νά διδαχθοῦν τήν πίστη μας, νά συνδεθοῦν μέ τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, νά αἰσθανθοῦν μέλη τῆς μεγάλης οἰκογένειας τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, νά γνωρίσουν τί σημαίνει ἀδελφοσύνη, ἀλληλεγγύη, συλλειτουργία καί συνοδοιπορία.
Ὁ καθένας ἀπό ἐσᾶς, ἔχει ὡς ἐφόδιο τήν πίστη του, ὡς κίνητρό του τήν ἀγάπη του γιά τούς νέους μας, ὡς σύμμαχο τή χάρη του Παναγίου Πνεύματος, πού τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῖ, ὡς μέσο στήριξης τό Γραφεῖο Νεότητος, ὡς φύλακα ἄγγελο τήν ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου σας.
Ἔχετε στή διάθεσή σας πολλά, μπορεῖτε νά πράξετε περισσότερα. Ἔχετε δύναμη καί δυνατότητες, ἔχετε νοῦ νά σκεφτεῖτε καί θέληση νά ἐνεργήσετε τό καλύτερο. Στό Συνέδριο Ἀπολογισμοῦ πού πραγματοποιήθηκε μέ τό τέλος τῆς παρελθούσης Ἱεραποστολικῆς Χρονιᾶς, ἀκούσαμε πολλούς προβληματισμούς καί προτάσεις, προχωρήσατε σέ καλοπροαίρετη κριτική. Μελέτησα ὅλα τά πορίσματα τοῦ Συνεδρίου Ἀπολογισμοῦ, μέ βάση τά ὁποῖα τά Μέλη τοῦ Γραφείου Νεότητος θεμελίωσαν τίς βάσεις γιά τή νέα Κατηχητική Χρονιά, μέ τίς παρακάτω δράσεις-προτροπές:

Α)  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Θά πραγματοποιηθεῖ καί ἐφέτος, τό Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στόν γνώριμο καί φιλόξενο χῶρο τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου Θεσσαλίας, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού σᾶς ἀποστέλλεται συνημμένως. Προσεκλήθησαν εἰδικοί καί ἐκλεκτοί Εἰσηγητές, καταρτίσθηκε ἕνα πρόγραμμα μέ γνώμονα τήν ἐξειδικευμένη ἐπιμόρφωση, πού προσδοκοῦμε ὅτι θά ἐπιφέρει τά ἀνάλογα θετικά ἀποτελέσματα. Σχετικά μέ τό Ἐναρκτήριο Συνέδριο Νεότητος, παρακαλῶ νά λάβετε ὑπ’ ὄψιν σας τά ἑξῆς:
1)    Ἡ παρουσία τόσο τῶν Ἱερέων Νεότητος ὅσο καί τῶν λαϊκῶν Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη. Εἰδικά ἐφέτος δέν θά ἀνεχθοῦμε ἀπουσίες ἀδικαιολόγητες ἤ καί ἐσκεμμένες. Σᾶς προτρέπω ἀπό τώρα νά ρυθμίσετε τίς ὑποχρεώσεις οὕτως, ὥστε τό Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου νά συμμετάσχετε στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου.
2)    Ἡ τήρηση τοῦ ὡραρίου τοῦ Συνεδρίου εἶναι καθοριστικός παράγοντας ἐπιτυχίας. Ἀργοπορημένες προσελεύσεις, ἐπιλεκτικές παρακολουθήσεις, παρουσίες τῆς τελευταίας στιγμῆς, μᾶς ἐκθέτουν ὅλους καί ἀποδεικνύουν προχειρότητα καί ἐπιπολαιότητα. Παρακαλῶ ἐγκαίρως νά προσέλθετε τό Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στίς 8:30 τό πρωΐ ἔτσι, ὥστε ὅλοι νά ἀκούσετε τήν Εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου καί στή συνέχεια νά ἐργασθεῖτε στίς Ὁμάδες Ἐργασίας.
3)    Ἡ ἐξειδικευμένη ἐπιμόρφωση θά εἶναι ὁ στόχος τοῦ φετινοῦ Συνεδρίου. Γιά τό λόγο αὐτό, μετά τήν εἰσαγωγική Εἰσήγηση θά πραγματοποιηθοῦν τέσσερις Ὁμάδες Ἐργασίας, τρεῖς γιά τίς ἀντίστοιχες Κατηχητικές Βαθμίδες: Προσχολικῆς καί Πρώτης Σχολικῆς Ἡλικίας, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου καί μία γιά τούς Ἱερεῖς-Ὑπευθύνους Νεότητος. Μέσα σέ αὐτές θά ἀναγνωσθοῦν Εἰσηγήσεις καί θά κατατεθοῦν προτάσεις, πού ἀφοροῦν τίς προϋποθέσεις καί τό στόχο τῆς Κατήχησης στίς συγκεκριμένες Ἡλικίες.
4)    Ἀρκετοί ἐκ τῶν Ἱερέων Νεότητος δέν εἶναι οἱ ἴδιοι Κατηχητές. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν ἔχουν ὑποχρέωση νά παρακολουθήσουν τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου. Ἄλλωστε ἐφέτος ὑπάρχει Εἰδική Ὁμάδα Ἐργασίας γιά ὅλους τούς Ἱερεῖς Νεότητος.

Β) ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1) Προσχολικῆς Ἡλικίας
Γιά τόν Τομέα αὐτό ἔχουν ἐκδοθεῖ πολλά Βοηθήματα, πού μπορεῖτε νά προμηθευτεῖτε ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Γιά τή διευκόλυνσή σας, σᾶς ἀποστέλλουμε συνημμένως τόν Κατάλογο τῶν Ἐκδόσεων πού μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν στά Κατηχητικά Σχολεῖα Προσχολικῆς καί Πρώτης Σχολικῆς Ἡλικίας.
2) Δημοτικοῦ
Γιά τέταρτη συνεχῆ χρονιά, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία θά ἐκδώσει σέ 3.000   ἀντίτυπα τό καινούργιο Κατηχητικό Βοήθημα γιά τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ μέ τόν τίτλο: «Πᾶμε Ἐκκλησία». Ἡ παρουσίασή του θά πραγματοποιηθεῖ στήν ἀντίστοιχη Ὁμάδα Ἐργασίας, στό Ἐναρκτήριο Συνέδριο. Γιά τή διευκόλυνση τῶν Κατηχητῶν θά σᾶς προσφερθεῖ καί τό Ἐγχειρίδιο τοῦ Κατηχητῆ, γιά τήν καλύτερη ἀξιοποίηση τοῦ Κατηχητικοῦ Βοηθήματος.
3) Γυμνασίου-Λυκείου
Κύρια πηγή εὕρεσης Κατηχητικοῦ Ὑλικοῦ γιά τή νέα Κατηχητική Χρονιά, στίς βαθμίδες Κατήχησης Γυμνασίου-Λυκείου, θά εἶναι ἡ Ἱστοσελίδα www.catichisis.gr, τῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ὀφείλω νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι ἤδη ἀναθέσαμε στόν κ. Ἠλία Λιαμῆ, Θεολόγο-Παιδαγωγό, τή συγγραφή τοῦ πρώτου Κατηχητικοῦ Βοηθήματος, τό ὁποῖο προσδοκοῦμε νά σᾶς προσφερθεῖ τή νέα Κατηχητική Χρονιά.

Γ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ
Κυρίαρχη θέση στά πορίσματα τοῦ Συνεδρίου Ἀπολογισμοῦ κατέχει ἡ ἐπιθυμία σας γιά συνεχῆ καί ἀποτελεσματική ἐπιμόρφωση. Πρός αὐτό τό σκοπό τό Γραφεῖο Νεότητος θά ἀναλάβει στίς ἀκόλουθες πρωτοβουλίες:
1)    Ἐναρκτήριο Συνέδριο Νεότητος
2)    Ἑβδομαδιαῖο Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Κατηχητῶν.
Θά λειτουργήσει κάθε Τετάρτη, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Βόλου, μέ τήν εὐθύνη τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Φλάκη. Συνημμένως ἀποστέλλουμε τό πρόγραμμα τῆς Νέας Ἱεραποστολικῆς Χρονιᾶς.
3)    Μηνιαῖες Διαλέξεις Στελεχῶν Νεότητος.
Θά ἐπαναφέρουμε ἐφέτος ἕναν παλαιό θεσμό τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού λειτούργησε στό παρελθόν, ἀλλά ἀδράνησε στήν πορεία λόγω τῆς μειωμένης συμμετοχῆς. Θά πραγματοποιηθοῦν σέ πιλοτική βάση τρεῖς διαλέξεις τούς τρεῖς πρώτους μῆνες τῆς νέας Κατηχητικῆς Χρονιᾶς, τούς Μῆνες Ὀκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Τό ἀκριβές πρόγραμμα τῶν διαλέξεων θά ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς. Ἀπό τή δική σας συμμετοχή καί ἀνταπόκριση θά ἐξαρτηθεῖ ἡ συνέχιση τοῦ προγράμματος αὐτοῦ καί τούς ἑπόμενους μῆνες τοῦ Ἔτους 2013.
4)    Καταληκτήριο Συνέδριο Νεότητος
Θά πραγματοποιηθεῖ στό τέλος τῆς Ἱεραποστολικῆς Χρονιᾶς, μέ σκοπό τόν
ἀπολογισμό τοῦ Κατηχητικοῦ μας ἔργου.

Δ) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ἀπασχόλησε σέ μεγάλο βαθμό τό Συνέδριο Ἀπολογισμοῦ ὁ Τομέας τῶν Ἐκδηλώσεων τοῦ Γραφείου Νεότητος. Μελετώντας τά πορίσματα, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπισημάνω ὅτι στόχος τῶν Ἐκδηλώσεων εἶναι ἡ προσφορά ἔμμεσης Κατήχησης, ἡ σύσφιγξη τῶν σχέσεων τῶν Μελῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων μέσα ἀπό τή διαδικασία προετοιμασίας, καθώς καί ἡ μαρτυρία πού δίνουμε πρός τά ἔξω. Σίγουρα οἱ Ἐκδηλώσεις δέν πρέπει νά ἀποβαίνουν εἰς βάρος τοῦ προγράμματος Κατηχητικῶν τῶν Ἐνοριῶν σας. Δέν μποροῦν ὅμως νά καταργηθοῦν, ἀλλά ὀφείλουμε νά ἐπιλέγουμε τόν χρόνο, τόν τόπο, τόν τρόπο καί τόν σκοπό τους.
Ἡ Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων, θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, στίς 5:00 τό ἀπόγευμα.

Ε) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τό πρῶτο Διενοριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ἀγοριῶν, θά πραγματοποιηθεῖ ἐφέτος, γιά τά ἀγόρια Δημοτικοῦ τό Σαββατοκύριακο 3 καί 4 Νοεμβρίου καί ἐφ’ ὅσον κριθεῖ ἀπαραίτητο θά συνεχισθεῖ τό ἑπόμενο Σαββατοκύριακο 10 καί 11 Νοεμβρίου. Γιά τά ἀγόρια Γυμνασίου καί γιά τά ἀγόρια Λυκείου θά πραγματοποιηθεῖ τό Σαββατοκύριακο 17 καί 18 Νοεμβρίου. Καί τά δύο πρωταθλήματα θά φιλοξενηθοῦν στίς Ἰδιωτικές Ἀθλητικές Ἐγκαταστάσεις «Ναός Football Land» στό Φυτόκο.
Τό Δεύτερο Διενοριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου θά πραγματοποιηθεῖ τήν ἐαρινή περίοδο, σέ ἡμερομηνίες πού θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.
Ἡ οἰκονομική συμμετοχή τῆς κάθε ἐνορίας καί στά Δύο Πρωταθλήματα ἀνέρχεται στό ποσό τῶν 50 εὐρώ γιά κάθε ὁμάδα πού θά συμμετάσχει. Γιά κάθε ἐπιπλέον ὁμάδα, τό ποσό αὐξάνεται μόνο κατά 10 εὐρώ.
Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς καθώς καί τό ἀντίστοιχο χρηματικό ποσό θά κατατίθενται γραπτῶς στόν Ὑπεύθυνο Διεξαγωγῆς τοῦ Πρωταθλήματος π. Σεραφείμ Κοντακτσῆ, στό ἰδιαίτερο Γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτη, μέχρι τή Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
Ἡ μετακίνηση τῶν παιδιῶν ἀπό καί πρός τίς ἀθλητικές Ἐγκαταστάσεις στό Φυτόκο θά πραγματοποιηθεῖ μέ τήν εὐθύνη τῆς κάθε Ἐνορίας.
Οἱ συγκεκριμένες ἀθλητικές Ἐγκαταστάσεις προσφέρουν 4 γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, ἀποδυτήρια, ἀναψυκτήριο, χῶρο στάθμευσης.
Στόχος μας εἶναι ἐφέτος τό πρῶτο πρωτάθλημα νά λειτουργήσει ὡς κίνητρο γιά  τή συμμετοχή στά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, στήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς, τό τελευταῖο ὡς κίνητρο γιά τή συνέχιση μετά τήν εἴσοδο στό νέο ἔτος 2012, ὅπου παρατηρεῖται πάντα μιά μείωση στή συμμετοχή στά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

Στ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Μέ γνώμονα τήν ἀρτιώτερη λειτουργία τῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, ἀποφασίσαμε τή διεύρυνση τῶν μελῶν της μέ τή συμμετοχή ἑνός ἐκπροσώπου ἀπό κάθε Ἐνορία τοῦ νέου Δήμου Βόλου καί ἑνός ἐκπροσώπου ἀπό κάθε Ἀρχιερατική Περιφέρεια. Ἡ συμμετοχή περισσοτέρων Κατηχητῶν στήν Ἐπιτροπή Νεότητος, φρονοῦμε ὅτι θά ὁδηγήσει στή λήψη ἀποφάσεων κοινῆς ἀποδοχῆς, πού θά ἀποβαίνουν σέ ὄφελος τοῦ Κατηχητικοῦ μας ἔργου.
Παρακαλοῦνται οἱ Ἱερεῖς-Ὑπεύθυνοι Νεότητος νά ἐνημερώσουν γραπτῶς τό Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου γιά τόν Ἐκπρόσωπο τῆς Ἐνορίας πού θά συμμετάσχει στίς συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, τό ἀργότερο μέχρι τή Δευτέρα 1 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Ζ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
Μέ σκοπό τήν ἀναβάθμιση τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀποφασίσαμε τή δημιουργία Θεατρικῆς Ὁμάδος, ἡ ὁποία θά λειτουργήσει πιλοτικά γιά τή φετεινή Ἱεραποστολική χρονιᾶ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Βόλου, μέ τήν εὐθύνη τοῦ π. Ἰγνατίου Ἀναγνωστοπούλου, τόν ὁποῖο θά πλαισιώνουν Κατηχητές τῆς ἐν λόγω Ἐνορίας.
Ἡ πρώτη συνάντηση θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Βόλου καί θά τεθοῦν οἱ βάσεις καί οἱ προϋποθέσεις γιά τή δραστηριοποίηση τῆς Θεατρικῆς Ὁμάδος.
Παρακαλεῖσθε ἐάν ἔχετε στά Κατηχητικά σας Σχολεῖα Νέους καί Νέες ἡλικίας Γυμνασίου καί Λυκείου, νά τούς παροτρύνετε νά συμμετάσχουν στήν πρώτη συνάντηση τῆς Θεατρικῆς Ὁμάδος.
Εὐελπιστοῦμε ὅτι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά εὐδοκιμήσει καί αὐτή ἡ καινούργια πρωτοβουλία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά νά ἐκφρασθοῦν τά παιδιά μας μέσα ἀπό τό χάρισμα, μέ τό ὁποῖο τά προίκισε ὁ Θεός.

Η) ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Ἕνα ἀκόμη αἴτημα πού ἐκφράσθηκε στό Συνέδριο Ἀπολογισμοῦ καί ἄμεσα ἐπιθυμοῦμε νά ἱκανοποιήσουμε εἶναι ἡ ἀπευθείας ἐπαφή καί ἐπικοινωνία μέ τό Γραφεῖο Νεότητος γιά τήν ἐπίλυση προβλημάτων πού ἀνακύπτουν κατά τή διάρκεια τῆς Κατηχητικῆς Χρονιᾶς.
Πρός τό σκοπό αὐτό μπορεῖτε ἄμεσα νά ἐπικοινωνεῖτε μέσα ἀπό τό Διαδίκτυο, στήν ἡλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέσω τῆς ὁποίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Παπαϊωάννου, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, θά εἶναι στή διάθεσή σας γιά νά παράσχει διευκολύνσεις, προτάσεις, συμβουλές, ἐνημέρωση.

Θ) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ἡ πρόταση αὐτή ἀξιολογήθηκε ἀπό τήν Ἐπιτροπή Νεότητος καί ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμη μελλοντικό μας στόχο. Ἀπό τήν πρώτη ἑβδομάδα λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων θά προβοῦμε σέ ὅλες τίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ἔτσι, ὥστε νά καταγράψουμε τά ὀνόματα καί τίς διευθύνσεις τῶν γονέων, τῶν ὁποίων τά παιδιά συμμετέχουν στίς Κατηχητικές δράσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ ἐξασφαλίσουμε τήν ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τούς γονεῖς, θά προγραμματίσουμε, πρίν ἀπό τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων, τήν πρώτη Ἐκδήλωση, γιά τούς γονεῖς, ὡς ἀπαρχή τῆς συνεργασίας καί ἐπικοινωνίας μαζί τους.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Κατηχητές καί Κατηχήτριες,

Ὅσα σᾶς κατέθεσα γραπτῶς, ἀποτελοῦν καρπό τῆς Ποιμαντικῆς μου ἀγωνίας πού μετουσιώνεται σέ δράσεις καί πρωτοβουλίες, τίς ὁποίες καλεῖται νά ὑλοποιήσει τό Γραφεῖο Νεότητος μέ τή συνεργασία καί τή συνδρομή σας.
Ἄς μή λησμονοῦμε ὅμως, ὅτι ὅλα ὅσα περιγράψαμε καί ἀποτελοῦν τόν σχεδιασμό ὁλόκληρης τῆς Κατηχητικῆς χρονιᾶς, θά ἐκπληρώσουν τό στόχο τους μόνο μέ τή δική μας ἀποδοχή καί συμμετοχή. Ἡ ἑνότητά μας, ἡ διάθεση συνεργασίας, ἡ ἀπουσία ἀπομονωτικῶν τάσεων, θά μᾶς ὁδηγήσουν στό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, δηλαδή στήν κατήχηση τῶν νέων μας καί στήν ἐκκλησιοποίησή τους.
Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχετε τόν φωτισμό, τήν χάρη, τήν εὐλογία, τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ στήν κατηχητική σας διακονία. Νά σᾶς χαρίζει ὁ Κύριός μας ὑπομονή καί καρτερία στίς δοκιμασίες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, θάρρος καί ἐλπίδα στήν ἀντιμετώπισή της, αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον πού οὕτως ἤ ἄλλως σᾶς ἀνήκει καί εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι ἔχετε ὅλες τίς προϋποθέσεις νά τό μεταβάλετε, ἐλπιδοφόρο γιά τήν Ἐκκλησία μας, καρποφόρο γιά τήν Πατρίδα μας, σίγουρο καί ἀσφαλές γιά τόν καθένα σας προσωπικά.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts