20 Απριλίου, 2024

Περί τοῦ τύπου τῆς σφραγῖδος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Πρός
Τούς Πανοσιολ. καί Αἰδεσιμολ.
Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Περί τοῦ τύπου τῆς σφραγῖδος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι συμφώνως μέ τό ὑπ’ἀριθμ. 48/1975 (ΦΕΚ Α΄108) «περί τῆς Ἐθνικῆς Σημαίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐμβλήματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ….τοῦ τύπου τῶν σφραγίδων τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν καί τῶν ἐγγράφων τούτων» καί κατά τό ἄρθρον 6 & 3 αὐτοῦ, σέ συνδυασμό μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. Φ.051.2/283/65315α τῆς 18 Ἰουλίου 1975 ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκεμάτων (ΦΕΚ Β΄911) οἱ σφραγῖδες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ἀποτελοῦνται ἐκ τριῶν ἐπαλλήλων καί ὁμοκέντρων κύκλων, ὁ ἐσωτερικός τῶν ὁποίων ἔχει διάμετρο 0,04 τοῦ μέτρου, ἔχοντας στό μέσον αὐτῶν ἔμβλημα ἤ σύμβολον θρησκευτικό ἤ ἐκκλησιαστικό, περί τόν δεύτερο κύκλο τό ὄνομα τῆς ἀρχῆς (τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἤ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς) στήν ὁποία ἀνήκει ἡ σφραγίδα, στόν ἐξωτερικό δέ κύκλο τό ὄνομα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν ὁποία ἀνήκει τό νομικό πρόσωπο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἤ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλεῖσθε νά μεριμνήσετε ὥστε ὁ τύπος τῶν σφραγίδων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν νά εἶναι σύμφωνος μέ τίς προαναφερθεῖσες διατάξεις.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts