25 Ιουνίου, 2024

Τελευταια Νεα

Ποιμαντική Ἱεροπαίδων καί Ἀναγνωστῶν – Εγκύκλιος

Πρός τούς
Πανοσιολ. καί Αἰδεσιμολ.
Ἐφημερίους
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: “Ποιμαντική Ἱεροπαίδων καί Ἀναγνωστῶν

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Διά τοῦ παρόντος, ἐπικοινωνῶ μαζί σας προκειμένου νά σας ἐνημερώσω σχετικά μέ τό θέμα τῆς ποιμαντικῆς τῶν Ἱεροπαίδων, Ἀναγνωστῶν καί ὑποψηφίων κληρικῶν. Γνωρίζοντας τήν καλή διακονία σας στό χῶρο τῶν νέων καί τήν εὐαισθησία σέ θέματα ἐπιμόρφωσης καί ἱερατικῆς κλίσης, θεωρῶ καταλυτική τή συμβολή σας σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο, διότι οὐσιαστικά τό ἔργο τῆς ποιμαντικῆς Ἱεροπαίδων καί Ἀναγνωστῶν ἀσκεῖται κυρίως στίς Ἐνορίες καί λιγότερο στίς δραστηριότητες πού διοργανώνει ἡ Ἱ. Μητρόπολη.

Καθώς ἔχουμε ἐπισημάνει στό παρελθόν στόχος τῆς προσπάθειας τοῦ εἰδικοῦ Τομέα τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἡ οὐσιαστική κατάρτιση τῶν νέων πού διακονοῦν στή λατρεία σέ θέματα πίστεως καί πνευματικῆς ζωῆς, ἡ ἐν Χριστῷ συναναστροφή τους, ἡ καλλιέργεια τῶν ἱερατικῶν κλίσεων κ.ἄ. . Μέ δεδομένη τήν κατάσταση στήν ἐκκλησιαστική μας ἐκπαίδευση, ἀποτελεῖ πεποίθησή μου ὅτι πρέπει νά δώσουμε βαρύτητα στόν Τομέα αὐτό ὡς φυτώριο τῶν αὐριανῶν κληρικῶν ἀλλά καί τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιβάλλεται, λοιπόν, νά ἀναπτύξουμε ἰδιαίτερη μέριμνα καί προσωπική καί ξεχωριστή φροντίδα γιά κάθε παιδί καί νέο πού ἔρχεται κοντά μας γιά νά βοηθήσει στό ἱερό βῆμα ἤ τό ψαλτῆρι, ὥστε ὁ ζῆλος του καί ἡ ἀγάπη του στήν Ἐκκλησία νά αὐξηθοῦν καί νά μήν χαθοῦν. Δυστυχῶς στό ἔργο αὐτό τῆς ποιμαντικῆς τῶν ἱεροπαίδων δέν ἔχει δοθεῖ ἡ προσοχή πού ἀπαιτεῖται μέ ἀποτέλεσμα σέ κάποιες περιπτώσεις ἤ νά μήν ἔχουμε στούς Ναούς μας παιδιά ἤ νά ὑπάρχουν ἀλλά νά μήν οἰκοδομοῦνται. Στήν ἐποχή μας δέν εἶναι πλέον αὐτονόητη ἡ προσέλευση τῶν παιδιῶν ἀλλά πρέπει νά ἐργασθοῦμε ἔντονα γι΄ αὐτό.

Μέ γνώμονα τά παραπάνω, παρακαλεῖσθε σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τούς συνεφημερίους σας νά ἐργασθεῖτε πιό συστηματικά καί στόν Τομέα αὐτό. Πρῶτα-πρῶτα ἀποκτώντας διαπροσωπική σχέση μέ τά παιδιά, ἐγκαινιάζοντας μιά τακτική ἐπικοινωνία μαζί τους, γνωρίζοντας τήν οἰκογένειά τους, διδάσκοντάς τους, ἐνισχύοντάς τους, ἐνδιαφερόμενοι γιά τά προβλήματα καί τήν πρόοδό τους. Μέ τή συμπεριφορά μας αὐτή θά δείχνουμε ὅτι τούς ἀγαπᾶμε καί δέν ἔχουμε ἁπλῶς τήν ἀνάγκη τῆς βοήθειάς τους.

Δευτερευόντως παρακαλεῖσθε νά ἐνημερώσετε τούς νέους τῆς Ἐνορίας σας καί νά τούς προτρέψετε νά συμμετάσχουν στίς Συναντήσεις τοῦ Τομέα τῆς Μητροπόλεώς μας. Οἱ συναντήσεις καί δραστηριότητες αὐτές ἀπευθύνονται σέ παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου καί φοιτητές, οἱ ὁποῖοι εἴτε εἶναι χειροθετημένοι Ἀναγνῶστες τῆς Ἐνορίας σας εἴτε διακονοῦν συστηματικά στό Ἅγιο Βῆμα ἤ στά ἀναλόγια τῆς Ἐνορίας σας. Ἐπίσης οἱ Συναντήσεις εἶναι ἐξίσου ἤ καί περισσότερο ὠφέλιμες καί γιά μεγαλύτερους νέους, πού διαπιστώνετε ὅτι ἔχουν κλίση πρός τήν ἱερωσύνη. Γιά τό σκοπό αὐτό σᾶς στέλνουμε συνημμένα

1. Ἀπογραφικό Κατάλογο γιά νά καταγράψετε τά στοιχεία τῶν παραπάνω παιδιῶν καί οἱ Προϊστάμενοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν νά τόν παραδώσουν στό Γραφεῖο τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μέχρι τήν Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 καί

2. Φυλλάδια μέ τό Πρόγραμμα τῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Τομέα Ἀναγνωστῶν, τά ὁποῖα παρακαλεῖσθε νά διανείμετε στούς νέους πού μποροῦν νά συμμετάσχουν.

Εἶναι ἐλπιδοφόρο ὅτι σέ πολλές ἐνορίες ὅσα ἀναφέραμε ἤδη γίνονται μέ ἀξιοσημείωτα ἀποτελέσματα. Ἄλλωστε καί στήν πρόσφατη ἐκδήλωση γιά τούς ἱερόπαιδες φάνηκε τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον τῶν ἱερεων μας ἀλλά καί ἡ δυναμική πού ὑπάρχει καί πρέπει νά συνεχισθεῖ.

Καλώντας σας, λοιπόν, νά συμβάλετε ἀποφασιστικά καί σ’ αὐτή τή διακονία, εὔχομαι πατρικά ὁ Κύριός μας νά σᾶς κρατύνει καί νά ἀπολαμβάνετε δαψιλῆ τή θεία χάρη Του στή ζωή καί τά ἔργα σας.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Related posts