07 Οκτωβρίου, 2022

Τελευταια Νεα

Ολοκλήρωση της 3ης e-διάλεξης με την Αικατερίνη Τσαλαμπούνη

Ολοκλήρωση διαδικτυακής διάλεξης

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΆ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΆ ΚΕΊΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ:
ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΉ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΒΙΒΛΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΊΑ

Μέρος του δεύτερου κύκλου διαλέξεων «Ώρα για Δράση»
της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

 

Η διαδικτυακή διάλεξη της Αικατερίνης Τσαλαμπούνη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Χριστιανικά αποκαλυπτικά κείμενα και κλιματική αλλαγή: πρόταση οικολογικής κριτικής βιβλικής ερμηνείας» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022. Η διάλεξη αυτή ήταν η τρίτη στη σειρά «Ώρα για Δράση» που διοργάνωσε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου το 2022 και παραδόθηκε στα ελληνικά με διερμηνεία στα αγγλικά. Την εκδήλωση συντόνισε ο Χρήστος Καρακόλης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ομιλητής παρουσίασε τους διάφορους τύπους αποκαλυπτικής λογοτεχνίας, τονίζοντας τη διάσταση της αισιοδοξίας με την οποία το υποτιθέμενο τέλος του κόσμου έχει ληφθεί κατά καιρούς, είτε ως απονομή της θείας δικαιοσύνης είτε ως υπόσχεση για έναν καλύτερο κόσμο σε αντικατάσταση του σημερινού, ο οποίος θεωρείται διεφθαρμένος και φθίνων. Έκανε διάκριση μεταξύ των τύπων αποκαλυπτικής λογοτεχνίας και ανέλυσε αποσπάσματα της Αγίας Γραφής με μια εσχατολογική προοπτική, δείχνοντας τις διαφορές μεταξύ της αποκαλυπτικής εσχατολογίας (όπου η αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό τοποθετείται πέρα από την ιστορία) και της προφητικής εσχατολογίας (όπου αυτή η αποκατάσταση αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στην ιστορία), και προειδοποίησε για το γεγονός ότι η Αγία Γραφή προσεγγίζεται συχνά με αποσπασματικό τρόπο, με αποτέλεσμα σημαντικές παρερμηνείες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κοινωνικό και πολιτιστικό προφίλ των χριστιανικών και εβραϊκών ομάδων που συνδέονται με τις εσχατολογικές προσεγγίσεις και μίλησε για την προοπτική αποκατάστασης ολόκληρου του σύμπαντος στους τελευταίους χρόνους, σε μια λιγότερο ανθρωποκεντρική βιβλική ερμηνεία.
Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε, υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με την πιθανότητα μιας πολύπλευρης και όχι μονοκλωνικής ερμηνείας της Αγίας Γραφής, σχετικά με την ανάσταση των νεκρών και την αιώνια κόλαση ως εσχατολογικές προοπτικές, για τις σχέσεις μεταξύ της πρωτολογίας και της εσχατολογίας, και τέλος για την πιθανή ύπαρξη μιας συμβολικής γλώσσας στην Αποκάλυψη, παρόμοια με αυτή που πιστεύεται ότι χρησιμοποιείται στη Βίβλο, περιγράφοντας τη δημιουργία του κόσμου.

Ένα βίντεο της εκδήλωσης, μαζί με τη συζήτηση, έχει ήδη αναρτηθεί στο κανάλι της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου στο YouTube.

Η επόμενη εκδήλωση της σειράς «Ώρα για Δράση» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου, με ομιλητή τον συγγραφέα Στέλιο Ράφο. Το θέμα θα είναι “Πόσο ελληνικά είναι το Βυζάντιο;”

 

Completion of online lecture

Ekaterini Tsalampouni

CHRISTIAN APOCALYPTIC TEXTS AND CLIMATE CHANGE:
A PROPOSAL FOR CRITICAL ECOLOGICAL BIBLICAL INTERPRETATION

Part of the second cycle of lectures “Time for Action”
by Volos Academy for Theological Studies

 

The online lecture of Ekaterini Tsalampouni, Associate Professor of the Aristotle University of Thessaloniki, on “Christian apocalyptic texts and climate change: a proposal of ecological critical biblical interpretation” was successfully held on Wednesday, February 23, 2022. This lecture was the third in the “Time for Action” series organized by Volos Academy for Theological Studies in 2022, and it was delivered in Greek with interpretation into English. The event was moderated by Christos Karakolis, Professor of the Faculty of Theology at the National Kapodistrian University of Athens.

The speaker presented the various types of apocalyptic literature, emphasizing the dimension of optimism with which the presumed end of the world has been taken up at times, either as a dispensation of divine justice or as a promise of a better world in replacement of the current one, which is perceived as corrupt and declining. She distinguished between types of apocalyptic literature and analyzed passages of the Bible featuring an eschatological perspective, showing the differences between apocalyptic eschatology (where the restoration of the relationship with God is placed beyond history) and prophetic eschatology (where this restoration is anticipated to take place within history), and she warned about the fact that the Bible is often approached in a fragmentary way, resulting in major misinterpretations. At the same time, she referred to the social and cultural profile of Christian and Jewish groups associated with eschatological approaches, and spoke about the prospect of the restoration of the whole universe in the final times, in a less anthropocentric biblical interpretation.

In the interesting discussion that followed, there were questions about the possibility of a multifaceted rather than a univocal interpretation of the Bible, about the resurrection of the dead and the eternal hell as eschatological perspectives, about the relations between protology and eschatology, and finally about the possible existence of a symbolic language in Revelation, similar to the one which is thought to be used in the Bible, describing the creation of the world.

A video of the event, along with the discussion, has already been posted on the Volos Academy of Theological Studies YouTube channel.

The next event in the “Time for Action” series will take place on Thursday, March 10, with the author Stelios Ramfos as speaker. The topic will be “How Greek is Byzantium?”

 

 

Related posts